Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze Website of een bestelling plaatst via onze Website. Ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom zorgvuldig door. Wij raden u ook aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.
Definities

 • Dekkers Textiles: gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 90696352, handelend onder de naam Dekkers Textiles.
 • Website: de website van Dekkers Textiles, te raadplegen via www.dekkersstoffen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Dekkers Textiles en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Dekkers Textiles en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dekkers Textiles zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dekkers Textiles slechts bindend, indien en voor zover deze door Dekkers Textiles uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Prijzen en informatie
 • Alle op de Website en in andere van Dekkers Textiles afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dekkers Textiles kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dekkers Textiles afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • Dekkers Textiles kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldscherminstellingen.
Totstandkoming Overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Dekkers Textiles en het voldoen aan de daarbij door Dekkers Textiles gestelde voorwaarden.
 • Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dekkers Textiles onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Dekkers Textiles het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • Dekkers Textiles kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dekkers Textiles op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.
Registratie
 • Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 • Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 • Klant dient zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. Dekkers Textiles is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 • Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Dekkers Textiles daarvan in kennis te stellen, zodat Dekkers Textiles gepaste maatregelen kan nemen.
Uitvoering Overeenkomst
 • Zodra de bestelling door Dekkers Textiles is ontvangen, stuurt Dekkers Textiles de producten zo spoedig mogelijk toe, rekening houdend met hetgeen vermeld wordt in lid 3 van dit Artikel.
 • Dekkers Textiles is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 • Indien Dekkers Textiles de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Dekkers Textiles raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden zoals beschreven in het artikel over garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico met betrekking tot deze producten over op de Klant. Indien anders overeengekomen, gaat het risico eerder over op de Klant. Bij afhaling van producten door de Klant gaat het risico over op de Klant bij overdracht van de producten.
 • Dekkers Textiles is gerechtigd om een soortgelijk product van vergelijkbare kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde product niet meer leverbaar is. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
Herroepingsrecht/retour
 • Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, de op afstand gesloten Overeenkomst met Dekkers Textiles kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is.
 • Als de Klant meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld, begint de termijn te lopen op de dag na ontvangst van het laatste product.
 • Klant draagt alleen de rechtstreekse kosten voor het retourneren van het product. Dekkers Textiles adviseert Klant om de retourzending met een traceerbare methode te verzenden en de verzendkosten vooraf te controleren. Indien de kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, zal Dekkers Textiles een raming van deze kosten verstrekken.
 • Binnen de herroepingstermijn zoals genoemd in lid 1 dient Klant zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product mag alleen gebruikt worden om de aard, kenmerken en werking ervan te controleren, vergelijkbaar met het bekijken van een product in een fysieke winkel. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
 • Klant kan de Overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping digitaal te zenden aan Dekkers Textiles of op andere ondubbelzinnige wijze aan Dekkers Textiles kenbaar te maken dat hij de aankoop wil herroepen. Dekkers Textiles bevestigt de ontvangst van een digitale melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Klant kan er ook voor kiezen om het product direct terug te zenden binnen de herroepingstermijn, mits het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping bijgesloten is.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Dekkers Textiles Onze lieve vrouwestraat 11 7557 HW, Hengelo
 • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als de betaling heeft plaatsgevonden. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Dekkers Textiles de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 • Tenzij Dekkers Textiles aanbiedt het product zelf af te halen, kan Dekkers Textiles wachten met terugbetalen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
 • Op de Website wordt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie verstrekt over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de eventuele gewenste procedure.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door Dekkers Textiles zijn vervaardigd volgens specificaties van de Klant.
Betaling
 • Klant dient betalingen aan Dekkers Textiles te voldoen volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden. Dekkers Textiles behoudt zich het recht voor om de aangeboden betaalmethoden te wijzigen.
 • Indien Klant kiest voor betaling na levering, dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de levering.
Garantie en conformiteit
 • Dit artikel is van toepassing op Klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Indien er aparte garantievoorwaarden worden verstrekt door Dekkers Textiles, gelden deze onverminderd.
 • Dekkers Textiles staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de vermelde specificaties in het aanbod, en de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Daarnaast voldoen de producten aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, staat Dekkers Textiles er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een eventuele garantie van Dekkers Textiles, fabrikant of importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant al heeft en kan inroepen op basis van de Overeenkomst.
 • Indien het geleverde product niet voldoet aan de Overeenkomst, dient Klant Dekkers Textiles binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek hiervan op de hoogte te stellen.
 • Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Dekkers Textiles in overleg met Klant de relevante producten herstellen, vervangen of vergoeden. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs van het product.
Klachtenprocedure
 • Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel over garantie en conformiteit) of over andere aspecten van de dienstverlening van Dekkers Textiles, kan hij een klacht indienen bij Dekkers Textiles via telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan onderaan de Algemene Voorwaarden.
 • Dekkers Textiles zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, reageren op de klacht. Indien een inhoudelijke of definitieve reactie nog niet mogelijk is, zal Dekkers Textiles binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en aangeven binnen welke termijn een inhoudelijke of definitieve reactie verwacht kan worden.
Aansprakelijkheid
 • Dit artikel is van toepassing op Klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 • De totale aansprakelijkheid van Dekkers Textiles jegens Klant voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs, inclusief btw.
 • Dekkers Textiles is niet aansprakelijk jegens Klant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Behoudens opzet of grove schuld van Dekkers Textiles, is de aansprakelijkheid van Dekkers Textiles jegens Klant voor schadevergoeding beperkt tot de gevallen waarin Klant Dekkers Textiles schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te herstellen.
 • Klant dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan ervan, schriftelijk te melden aan Dekkers Textiles.
 • In geval van overmacht is Dekkers Textiles niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.
Eigendomsvoorbehoud
 • Zolang Klant niet volledig heeft betaald voor het gehele overeengekomen bedrag, blijven alle geleverde goederen eigendom van Dekkers Textiles.
Persoonsgegevens
 • Dekkers Textiles verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de privacyverklaring die op de Website gepubliceerd is.
Slotbepalingen
 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dekkers Textiles gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijke regels anders bepalen.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
 • Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan.

Contactgegevens
Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met:
Dekkers Textiles Onze Lieve vrouwestraat 11 7557 HW Hengelo
Telefoon: 0620788410 E-mail: info@dekkersstoffen.nl
KvK-nummer: 90696352 BTW-nummer: NL001945709B05

Vragen?

Vragen?

Voor al je vragen, opmerkingen en verzoeken kun je ons bereiken via e-mail op info@dekkersstoffen.nl